थाहाखबर 06:00 am - 06:30 am
गोदावरी खबर 06:30 am - 07:00 am
गोदावरी खबर 06:30 am - 07:00 am
BBC बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
जनता सँग नगरपालिका 07:30 am - 08:00 am
बिहानी 08:00 am - 09:00 am
Non Stop Music 09:00 am - 10:00 am
सुसेली 10:15 am - 11:00 am
Hindi Mix 11:00 am - 12:00 pm
थाहाखबर 12:00 pm - 12:15 pm
डेउडा गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली पप गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 2:00 pm - 3:00 pm
गोदावरी खबर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
डेउडा गीत 5:00 pm - 5:30 pm
गोदावरी खबर 6:00 pm - 6:30 pm
Non Stop Music 7:00 pm - 8:00 pm
थाहाखबर 8:00 pm - 8:30 pm
BBC 8:45 pm - 9:15 pm
गोदावरी खबर 10:00 pm - 10:15 pm
khulduli.com 10:25 pm - 11:00 pm
थाहाखबर 06:00 am - 06:30 am
गोदावरी खबर 06:30 am - 07:00 am
BBC बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
Economic Time 07:30 am - 08:00 am
बिहानी 08:00 am - 09:00 am
Non Stop Music 09:00 am - 10:00 am
सुसेली 10:15 am - 11:00 am
Hindi Mix 11:00 am - 12:00 pm
थाहाखबर 12:00 pm - 12:15 pm
डेउडा गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली पप गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 2:00 pm - 3:00 pm
गोदावरी खबर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
डेउडा गीत 5:00 pm - 5:30 pm
गोदावरी खबर 6:00 pm - 6:30 pm
Non Stop Music 7:00 pm - 8:00 pm
थाहाखबर 8:00 pm - 8:30 pm
BBC 8:45 pm - 9:15 pm
बहकिने मन 9:15 pm - 10:00 pm
गोदावरी खबर 10:00 pm - 10:15 pm
khulduli.com 10:25 pm - 11:00 pm
थाहाखबर 06:00 am - 06:30 am
गोदावरी खबर 06:30 am - 07:00 am
BBC बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
Economic Time 07:30 am - 08:00 am
बिहानी 08:00 am - 09:00 am
Non Stop Music 09:00 am - 10:00 am
सुसेली 10:15 am - 11:00 am
Hindi Mix 11:00 am - 12:00 pm
थाहाखबर 12:00 pm - 12:15 pm
डेउडा गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली पप गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 2:00 pm - 3:00 pm
गोदावरी खबर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
डेउडा गीत 5:00 pm - 5:30 pm
गोदावरी खबर 6:00 pm - 6:30 pm
Non Stop Music 7:00 pm - 8:00 pm
थाहाखबर 8:00 pm - 8:30 pm
BBC 8:45 pm - 9:15 pm
गोदावरी खबर 10:00 pm - 10:15 pm
khulduli.com 10:25 pm - 11:00 pm
थाहाखबर 06:00 am - 06:30 am
गोदावरी खबर 06:30 am - 07:00 am
BBC बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
जनता सँग नगरपालिका 07:30 am - 08:00 am
बिहानी 08:00 am - 09:00 am
Non Stop Music 09:00 am - 10:00 am
सुसेली 10:15 am - 11:00 am
Hindi Mix 11:00 am - 12:00 pm
थाहाखबर 12:00 pm - 12:15 pm
डेउडा गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली पप गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 2:00 pm - 3:00 pm
गोदावरी खबर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
डेउडा गीत 5:00 pm - 5:30 pm
गोदावरी खबर 6:00 pm - 6:30 pm
Non Stop Music 7:00 pm - 8:00 pm
थाहाखबर 8:00 pm - 8:30 pm
BBC 8:45 pm - 9:15 pm
शब्द श्रीजना 9:15 pm - 10:00 am
गोदावरी खबर 10:00 pm - 10:15 pm
khulduli.com 10:25 pm - 11:00 pm
गोदावरी खबर 06:00 am - 06:30 am
थाहाखबर 06:00 am - 06:30 am
गोदावरी खबर 06:30 am - 07:00 am
BBC बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
Economic Time 07:30 am - 08:00 am
बिहानी 08:00 am - 09:00 am
Non Stop Music 09:00 am - 10:00 am
सुसेली 10:15 am - 11:00 am
Hindi Mix 11:00 am - 12:00 pm
थाहाखबर 12:00 pm - 12:15 pm
डेउडा गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली पप गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 2:00 pm - 3:00 pm
गोदावरी खबर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
डेउडा गीत 5:00 pm - 5:30 pm
गोदावरी खबर 6:00 pm - 6:30 pm
Non Stop Music 7:00 pm - 8:00 pm
थाहाखबर 8:00 pm - 8:30 pm
BBC 8:45 pm - 9:15 pm
सुन्नेलाई सुनको माला 9:15 pm - 10:00 pm
गोदावरी खबर 10:00 pm - 10:15 pm
khulduli.com 10:25 pm - 11:00 pm
थाहाखबर 06:00 am - 06:30 am
गोदावरी खबर 06:30 am - 07:00 am
BBC बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
Economic Time 07:30 am - 08:00 am
बिहानी 08:00 am - 09:00 am
Non Stop Music 09:00 am - 10:00 am
सुसेली 10:15 am - 11:00 am
Hindi Mix 11:00 am - 12:00 pm
थाहाखबर 12:00 pm - 12:15 pm
डेउडा गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली पप गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 2:00 pm - 3:00 pm
गोदावरी खबर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
डेउडा गीत 5:00 pm - 5:30 pm
गोदावरी खबर 6:00 pm - 6:30 pm
Non Stop Music 7:00 pm - 8:00 pm
थाहाखबर 8:00 pm - 8:30 pm
BBC 8:45 pm - 9:15 pm
गोदावरी खबर 10:00 pm - 10:15 pm
khulduli.com 10:25 pm - 11:00 pm
गोदावरी खबर 06:00 am - 06:30 am
थाहाखबर 06:00 am - 06:30 am
गोदावरी खबर 06:30 am - 07:00 am
BBC बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
Economic Time 07:30 am - 08:00 am
घुम्दाघुम्दै 08:00 am - 09:00 am
Non Stop Music 09:00 am - 10:00 am
बर्मास्या हजारी 09:00 am - 10:00 am
Hindi Mix 11:00 am - 12:00 pm
थाहाखबर 12:00 pm - 12:15 pm
डेउडा गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली पप गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 2:00 pm - 3:00 pm
गोदावरी खबर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
डेउडा गीत 5:00 pm - 5:30 pm
गोदावरी खबर 6:00 pm - 6:30 pm
Non Stop Music 7:00 pm - 8:00 pm
थाहाखबर 8:00 pm - 8:30 pm
BBC 8:45 pm - 9:15 pm
गोदावरी खबर 10:00 pm - 10:15 pm
khulduli.com 10:25 pm - 11:00 pm